POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, nazywane w dalszej części dokumentu Rozporządzeniem.

Rozumiejąc prawo każdego do ochrony swoich danych osobowych oraz mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Państwa danych jakich podanie wiązałoby się z przedstawieniem naszych ofert i realizacją umów kupna-sprzedaży, chcielibyśmy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego Rozporządzenia w firmie Junior Graf w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Junior Graf - Heimrath spółka jawna, z siedzibą w Plewiskach ul.Grunwaldzka 493a, NIP 7830000317, KRS 0000003105. Kontakt z Administratorem Państwa danych:
biuro@junior-graf.com.pl

2. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, a ich podanie miało charakter dobrowolny lub zostały pozyskane z ogólnodostępnych baz danych.

3. Państwa dane są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • podjęcia działań przed zawarciem, zawarciem i zrealizowaniem zawartej z Państwem umowy,
  • ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń,
  • wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych,
  • marketingu i promocji produktów oraz usług własnych.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną, księgową i windykacyjną na zlecenie Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  • niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz przez określony odrębnymi przepisami ustawowymi okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Junior Graf Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia. Jesteśmy jednakże otwarci na wszelkie zgodne z Rozporządzeniem sugestie z Państwa strony, aby przetwarzanie Państwa danych i nasz kontakt z Państwem odbywał się w sposób i w formie akceptowanej obustronnie.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

9. Administrator nie przetwarza Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie stosuje profilowania.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Junior Graf w celu przedstawienia oferty handlowej lub zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Junior Graf jest brak możliwości przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy.

11. Informujemy Państwa, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.